fredag 16 oktober 2009

Maria Henriksson, en e-klok pedagog


På Teknikgymnasiet i Södertälje arbetar en specialpedagog som heter Maria Henriksson. När Ulrika Jonson, e-mentor på Pedagogiskt centrum hälsade på henne och frågade varför hon är e-klok, svarade hon att hon upplever att det är för att hon ser möjligheter med dagens teknik för de elever hon möter i sitt arbete.

Elevernas verklighet är fylld med teknik
Att anpassa undervisningen till elevernas verklighet ser hon som en del i sitt pedagogiska uppdrag - och elevernas verklighet är fylld med teknik. De har mobiltelefoner, USB-minnen, datorer, Mp3-spelare som sina dagliga instrument...och inte minst sig själva som resurs. Vilken enorm kunskapsbank! Det här är Marias ingång i arbetet: eleven som en resurs, eleven som äger kunskap om vad det är de behöver mer av för att klara skolarbetet. Men Maria upplever också att uppdraget att anpassa arbetssättet för elever med funktionshinder som inte syns - men märks stundtals kan vara frustrerande. Hon gör liknelsen med en rullstolsburen som i självklarhet måste ha sin rullstol, men där det för eleven som har diagnosen ADHD blir knepigare att ordna verktyg till, och få förståelse för att tekniken faktiskt underlättar elevens skolarbete. För att beskriva hur hon arbetar berättar Maria att de har kommunlicensprogrammen Stava Rex, SpellRight & WRP talsyntesprogram inlagda i samtliga datorer. Att arbetet med programmen i synnerhet gynnar de elever som har svårigheter, råder det inget tvivel om, men hon ser också poänger i ett allmänt användande. Det är viktigt att de elever som har läs och skrivproblematik oavsett diagnos skall kunna arbeta med dator som stöd i skolan.

Skanna texter, Daisyspelare och studieteknik
Det hon ser som en viktig uppgift är att presentera sig för alla elever, göra en generell enkät för alla elever där hon kan se vad eleverna har för sorts skolbakgrund. Efter det följer enskilda samtal med de som visar sig ha behov av stöd i skolan av olika skäl. Det blir även samtal med mentorer och andra lärare för att beskriva den enskilde elevens svårigheter och typ av stödbehov. Allt för att underlätta skolarbetet för eleven. De elever som har behov att få texter tillgängliga genom uppläsningsstöd får det stödet. Maria hjälper till att skanna texter och lägga över till USB. På så vis kan eleverna få texten uppläst i en arbetsdator med hjälp av ett talsyntesprogram. Eleverna kan även få tillgång till DAISY-spelare. Parallellet med arbetet med introduktionssamtal och tillgång till alternativa verktyg, har Maria så kallade studiesamtal. Det är ett rådgivande samtal angående studieteknik - då upprättas en studieplan. I detta arbete vill Maria få med såväl elev som föräldrar.

Varför gör du detta?
Maria menar att hon gör det här arbetet med utgångpunkt från att hon är elevernas språkrör och för ett lärande i tiden där hon ser möjligheter med tekniken!

Foto och text Ulrika J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar